Понеділок, 27.05.2019, 08:55
Вітаю Вас, Гость
 

Дуже корисне слово "binge", яке не має одного відповідника в нашій мові. Взагалі, воно вживається, коли людина занадто налягає на щось: на їжу, алкоголь або перегляд серіалів, на ігри тощо. Тому й переклад може бути різний, зокрема: зависати, налягати, обжиратися (чимось) і таке інше; зверніть увагу, що коли кажемо на що саме, вживається прийменник "on". Також є й іменник "binge", що позначає саму діяльність, наприклад: "He went on a binge and was in no shape to drive. – Він дав собі волю з випивкою і не міг сісти за кермо." Крім цього, деколи можна зустріти варіант через дефіс: "I binge-played the game for about three month. – Я зависала за тією грою близько трьох місяців."

 

 
 
 
 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ

Як і в українській мові,  в англійській мові можливе  перенесення. Але не всі слова можна перенести в англійській мові.

Перенесення слів неможливе у наступних випадках:
Заборонено переносити укорочені позначення виміру ваги, довжини, часу, відділяючи їх тим самим від числівника, до якого відносяться (100 km, 50 cm).
Заборонено відокремлювати прізвище від ініціалів.
Власні назви ніколи не розділюються (Kyiv, London, Europe)
Слід уникати перенесення складених частин назв (the Atlantic Ocean, South America)
Заборонено розбивати переносом літерні абревіатури ( USA, UK)
Слова, що складаються із одного складу, ніколи не переносяться (though, through, height).
Суфікс третьої особи однини дієслова в теперішньому часі –s, -es не переноситься  ( he wishes)
Закінчення множини іменників не переноситься (houses, boxes)
Поєднання букв, що означають один звук, не розділяються при переносі.
Не рекомендується переносити останнє слово речення на наступну сторінку. Також не рекомендується переносити на наступну сторінку строку, яка являється останньою у абзаці.
Перенос можливий у наступних випадках:
Розділяються подвоєні приголосні (mis-sion, let-ter)
Розділяються дві приголосні, які стоять поруч (pen-cil, ster-ling)
Префікси та суфікси відділяються від кореня слова (dis-like, differ-rent)
Складні слова діляться на складені частини (some-times)
Приголосна між двома голосними переноситься з другим складом (ma-jor, la-ter)
Переносяться суфікси вищого та найвищого ступеня порівняння прикметників (short-er, short-est)

Переноситься суфікс –ing дієприкметника та герундія (go-ing, play-ing)

 
 
News in levels - дуже корисний сайт для вивчення англійської. Тут ви можете читати, слухати і дивитись останні новини. Крім того, кожна така новина подана у трьох варіантах - в залежності від складності, тому користуватись цим ресурсом можуть користуватись усі, незалежно від рівня англійської Смайлик «wink»
 
 
 
  

Украинский алфавит

Латиница

Украинский алфавит

Латиница

А а

A а

М м

M m

Б б

B b

Н н

N n

В в

V v

О о

O o

Г г

H h

П п

P p

Ґ ґ

G g

Р р

R r

Д д

D d

С с

S s

Е е

E е

Т т

T t

Є є

Ye - в начале слова             ie - в других позициях

У у

U u

Ж ж

Zh zh

Ф ф

F f

З з

Z z

Х х

Kh kh

И и

Y y

Ц ц

Ts ts

І і

I i

Ч ч

Ch ch

Ї ї

Yi  - в начале слова                i - в других позициях

Ш ш

Sh sh

Й й

Y - в начале слова               i - в других позициях

Щ щ

Shch shch

К к

K k

Ю ю

 Yu - в начале слова                  іu - в других позициях

Л л

L l

Я я

Ya - в начале  слова                      ia - в других позициях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складні вИпадки наголошення слів

Наголос на 1-му складі:

дОгмат, кИдати, вИпадок, рАзом, рОзвідка, вІрші, вІршів, прИповідка, Олень, спИна, цАрина, немаєчАсу, щИпці, грОшей, дрОва, зОзла, фОльга, кУрятина, бУдемо, дОлішній, пІдлітковий, дОнька, рЕшето, зАгадка.

Наголос на 2-му складі:
фенОмен, везлА, генЕзис, завдАння, абИ де, аджЕ, абИяк, абИколи, анІж, рондО (шрифт), рубЕль, рукОпис, правОпис, перЕбігподій, пізнАння, новИй, щавЕль, борОдавка, вимОга, вітчИм, граблІ, дочкА, зубОжіти, зубОжілий, фартУх, подУшка, позАторік, трісктОнява, ненАвидіти, добУток, квартАл, налИгач, дичАвіти, чорнОзем, чорнОслив, оптОвий, отАман, індУстрія.Наголос на 2-му складі:

На 3-му і ... складі:

розв’язАння, сільськогосподАрський, сторінкИ (множина), одинАдцять, кіломЕтр, ідемО, беремО, ідетЕ, асиметрІя, бюлетЕнь, навчАння, псевдонІм, кропивА, болотИстий, валовИй, ветеринАрія, інженЕрія, мозолИстий, наздогАд, некролОг, осокА, каталОг, бюлетЕнь, рукопИсний, кулінарІя.

Подвійний наголос:

 пОмИлка, зАвждИ, назАвждИ, правОпИсний, прОстИй, слІзьмИ, рОзбІр